Verklaring van toestemming

 

Toestemming om marketinginformatie van ABB te ontvangen op basis van uw persoonlijke belangen

 

Onderwerp van de toestemming

Door het indienen van deze toestemmingsverklaring hebt u ABB AG, de met ABB AG verbonden ondernemingen overeenkomstig §§ 15 ff. AktG (Duitse wet op de aandelenvennootschappen) en andere bedrijven van de wereldwijde ABB groep (gezamenlijk "ABB") dat u per e-mail marketinginformatie wenst te ontvangen op basis van uw persoonlijke interesses in de producten en diensten van ABB.

Naast de mogelijkheid om op deze website expliciet uw interesse in bepaalde producten en diensten aan te geven en marketinginformatie volgens uw voorkeuren aan te vragen (bv. via een formulier), zal ABB uw persoonlijke interesses bepalen op basis van uw actieve feedback op basis van bestaande zakelijke relaties met ABB. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, product-, bedrijfs-, evenement- of andere marketinginformatie waarom u uitdrukkelijk hebt verzocht als onderdeel van een precontractueel contact of een ander verzoek van u (bv. via het internet, e-mail of telefoon of op een handelsbeurs of productevenement).

Andere persoonlijke gegevens die u aan ABB verstrekt hebt, hetzij op deze website of op een andere manier, of die reeds opgeslagen zijn in de groepsbrede, CRM systemen en databanken van ABB, zullen ook aan uw interesseprofiel toegevoegd worden, meer bepaald persoonlijke contactgegevens (bv. naam, titel, bedrijf, rol/functie, land, telefoonnummer) en informatie over het bedrijf dat u tewerkstelt (bv. adres, sector en andere informatie).

Uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit toestemmingsformulier zullen door ABB gebruikt worden om u per e-mail marketinginformatie te sturen (bv. nieuwsbrieven, productinformatie of uitnodigingen voor evenementen) over producten en diensten die u interesseren. Bovendien kunnen de gegevens gebruikt worden door het verkooppersoneel van ABB om u aanbiedingen te doen en om u of uw bedrijf optimaal te ondersteunen.

 

Herroeping en verdere informatie

U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken via een link in de betreffende e-mail of via e-mail naar het e-mailadres privacy@abb.com.  

Intrekking betekent dat u niet langer marketinginformatie van ABB zult ontvangen op basis van deze toestemming. Als alternatief, en niettegenstaande de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, kunt u de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde beperken, uitbreiden of anderszins wijzigen door een e-mail te sturen naar privacy@abb.com  in overeenstemming met uw persoonlijke behoeften en belangen.

Verdere informatie die voor u relevant is en op dit toestemmingsformulier van toepassing is, is opgenomen in het onderstaande privacybeleid voor marketinginformatie.

 

Privacybeleid voor marketinginformatie

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

ABB AG, Kallstadter Straße 1, 68309 Mannheim, Duitsland, of de respectieve met ABB AG verbonden groepsmaatschappij overeenkomstig §§ 15 ff. AktG, beslist als de "verantwoordelijke voor de verwerking" in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU en de Duitse Federale Wet Gegevensbescherming (BDSG) wat en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid (hierna ook "wij" of "ons" genoemd).

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

ABB AG
Verantwoordelijke Gegevensbescherming
Kallstadter Str. 1
68309 Mannheim
privacy@abb.com


Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u


Wij hebben uw persoonsgegevens ontvangen als gevolg van uw registratie voor het ontvangen van marketinginformatie, een contractuele relatie met u of uw bedrijf, een precontractueel contact of een andere aanvraag van uw kant (bijv. via internet, per e-mail of telefoon of op een handelsbeurs of productevenement). Daarnaast verwerken wij, voor zover noodzakelijk voor het nakomen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens die wij verkrijgen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. handelsregister, pers, internet) of die aan ons worden doorgegeven door andere derden (bijv. een kredietagentschap) op gerechtvaardigde basis.

Relevante persoonsgegevens zijn met name persoonlijke gegevens (zoals achternaam, voornaam, adres, bankgegevens, fiscaal nummer/UST ID) en andere contactgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres). Daarnaast kan het ook gaan om ordergegevens (bijv. omzetgegevens of geschiedenis van zakenpartners), gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen (bijv. betalingen), informatie over uw financiële situatie (bijv. kredietwaardigheidsgegevens), documentatiegegevens (bijv. uittreksel uit het handelsregister) en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën. In de regel gebruiken en bewaren wij de volgende categorieën van uw zakelijke en/of persoonlijke persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, titel, academische graad.


Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk op basis van uw registratie om marketinginformatie of andere verzoeken van u te ontvangen (bijv. via internet, per e-mail of telefoon of op een beurs of productevenement). Uw persoonlijke gegevens stellen ons in staat om inzicht te krijgen in uw interesse in onze producten, om onze zakelijke relatie met u te ontwikkelen en om u te voorzien van de door u gevraagde marketinginformatie. Uw persoonlijke gegevens worden ook opgeslagen in onze groepsdatabase voor de hier beschreven verwerkingsdoeleinden.

 

Ongeacht dit kunnen wij uw persoonsgegevens op verzoek verwerken voor de uitvoering van contracten met u of uw bedrijf of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In het kader van deze zakelijke relatie tussen u of uw bedrijf en ons, moet u persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de zakelijke relatie en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij over het algemeen niet in staat om een zakelijke relatie met u aan te gaan, te onderhouden of te beëindigen of om contractuele of precontractuele maatregelen te nemen in reactie op uw verzoek.

Natuurlijk verzamelen we alleen persoonsgegevens van u die we nodig hebben voor deze verwerkingsdoeleinden.


Op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de DSGVO en de BDSG, in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om contractuele verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die met u of uw bedrijf zijn gesloten of in het kader van precontractuele maatregelen, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking Art. 6 (1) lit. b) DSGVO.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van wettelijke vereisten of officiële maatregelen, bijvoorbeeld op basis van onze verplichtingen om te voldoen aan fiscale controle- en rapportageverplichtingen of wettelijke bewaartermijnen, is de rechtsgrondslag voor dergelijke gegevensverwerking Art. 6 (1) c) DSGVO.

Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de zakelijke relatie met u of uw bedrijf om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen. Dit gebeurt in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 (1) (f) DSGVO, volgens welke de verwerking is toegestaan als het noodzakelijk is om de legitieme belangen te beschermen en de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet worden overschreden.

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing is een erkend gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van een zakelijke relatie met ons (bijvoorbeeld als consument, zelfstandige of in hun rol of functie in het bedrijf). Wij zorgen ervoor dat u of uw bedrijf alleen aanbiedingen ontvangt die relevant of interessant voor u zijn. Ons legitieme belang in dit verband is uw interesse in onze producten en de zakelijke relatie die wij met u willen ontwikkelen.

Indien en voor zover wij uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen verwerken voor direct marketing zonder een bestaande zakelijke relatie met u of uw bedrijf, hebben wij uw toestemming nodig in overeenstemming met art. 6 (1) a) DSGVO als rechtsgrondslag voor een dergelijke gegevensverwerking. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met art. 7 (3) DSGVO met werking voor de toekomst.

Verder hebben we een gerechtvaardigd belang bij het opnemen van uw persoonsgegevens in onze groepsbrede CRM-systemen en -databases als u ons vrijwillig uw gegevens voor dit doel hebt verstrekt (bijv. door het overhandigen van uw visitekaartje of in het kader van een contactaanvraag) of als we een contractuele relatie of een zakelijke relatie met u hebben.

Voor zover we u marketinginformatie toesturen via elektronische post, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, hebben we ook verdere toestemming nodig in overeenstemming met paragraaf 7 (2) nr. 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) op basis van de toepasselijke wetgeving.


Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

Als onderdeel van een wereldwijde groep hebben we zakelijke relaties met bedrijven van de ABB Groep en externe dienstverleners, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die we ook kunnen gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

In dit verband kunnen uw persoonlijke gegevens ook beschikbaar worden gesteld voor toegang op afstand aan bedrijven van de ABB Groep in landen binnen en buiten de EER voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden. Dit kunnen landen zijn waarvan het niveau van gegevensbescherming niet vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie (EU). We zetten ons echter in voor een hoog niveau van gegevensbescherming binnen onze bedrijvengroep om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met de GDPR. U vindt een lijst van ABB bedrijven hier op de ABB website.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de voornoemde doeleinden kunnen we bovendien een beroep doen op externe dienstverleners als verwerkers (bv. datacenters, softwarebedrijven en marketingautomatiseringsproviders). Met name de exploitant van het marketingautomatiseringsplatform dat door ABB wordt gebruikt, heeft de technische mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Onze verwerkers worden over het algemeen gebruikt in overeenstemming met instructies in het kader van een bestaande contractuele relatie en ontvangen uw persoonlijke gegevens alleen in de mate en voor de periode die nodig is voor de levering van de dienst. We geven uw persoonsgegevens ook alleen door aan externe dienstverleners buiten de EER als voldoende is gewaarborgd dat de ontvanger van de gegevens voldoet aan het hoge niveau van gegevensbescherming van de GDPR, bijvoorbeeld door standaard contractuele clausules van de EU-Commissie af te sluiten in overeenstemming met artikel 46 (2) c) van de GDPR.

 

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens verwerken en opslaan

We verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden. In dit verband vindt er regelmatig een evaluatie plaats.

Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van commerciële en fiscale bewaarplichten of voor het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen. In dat geval bewaren we de betreffende persoonsgegevens tot het einde van de betreffende wettelijke periode.

Daarnaast bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor andere relevante verwerkingsdoeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, bewaren we de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn totdat u ons laat weten dat u geen marketinginformatie meer wilt ontvangen en bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, of uw toestemming hiervoor intrekt. Indien wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan marketing (bijv. in het kader van zakelijke relaties of de nakoming van een contract), worden deze gegevens na ontvangst van uw bezwaar veilig verwijderd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.


Uw rechten

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, klachten over onze behandeling van uw persoonsgegevens of de rechten van de betrokkene wilt uitoefenen die in de bijlage bij deze privacyverklaring staan vermeld, kunt u contact met ons opnemen via https://new.abb.com/privacy  of uw vraag rechtstreeks richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

Als ons antwoord niet bevredigend is of als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kunt u ook contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, werkt of waar u denkt dat de gegevensschending heeft plaatsgevonden, in overeenstemming met uw recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 van de GDPR.

Bijlage bij de verklaring gegevensbescherming: Uw rechten als betrokkene

1. Recht op informatie

U hebt het recht om te allen tijde op verzoek informatie van ons te ontvangen (in tekstvorm) over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in het kader van art. 15 DSGVO. Dit recht wordt beperkt door de uitzonderingen van § 34 BDSG, volgens welke het recht op informatie in het bijzonder niet van toepassing is indien de gegevens alleen worden opgeslagen op grond van wettelijke opslagvoorschriften of voor de beveiliging van gegevens en gegevensbescherming, het verstrekken van informatie een onevenredige inspanning zou vereisen en een verduistering van de gegevensverwerking wordt voorkomen door passende technische en organisatorische maatregelen.

2. Recht op correctie

U hebt het recht om, in overeenstemming met art. 16 DSGVO, te eisen dat wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk corrigeren als deze onjuist zijn.

3. Recht op verwijdering

U hebt het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben verwijderen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 17 van de GDPR. Deze voorwaarden bestaan met name als a) het betreffende verwerkingsdoel is bereikt of anderszins niet meer van toepassing is, b) wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt, c) u uw toestemming hebt ingetrokken zonder dat de gegevensverwerking op een andere rechtsgrondslag kan worden voortgezet, d) u met succes bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking of e) in gevallen van het bestaan van een verplichting tot wissen op basis van EU-wetgeving of de wetgeving van een EU-lidstaat waaraan wij zijn onderworpen. Dit recht is onderworpen aan de beperkingen van paragraaf 35 van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), volgens welke het recht op wissen met name kan worden opgeheven als, in het geval van niet-geautomatiseerde gegevensverwerking, een onevenredig grote inspanning nodig is voor het wissen en uw belang bij het wissen als gering moet worden beschouwd.

4. Recht op beperking van de verwerking

In overeenstemming met art. 18 DSGVO kunt u eisen dat wij uw persoonsgegevens alleen op beperkte wijze verwerken. Dit recht bestaat met name als a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, b) u verzoekt om beperkte verwerking in plaats van verwijdering onder de voorwaarden van een gerechtvaardigd verzoek om verwijdering, c) de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar u de gegevens nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of d) het succes van een bezwaar nog steeds wordt betwist.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met art. 20 DSGVO hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat van ons te ontvangen, evenals het recht om deze gegevens door ons te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke.

6. Recht van bezwaar

In overeenstemming met artikel 21 van de GDPR hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de behartiging van onze legitieme belangen.

Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij deze verwerking in elk geval stopzetten.