Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en houden ons aan de geldende wettelijke regelingen voorprivacybescherming. Op deze website worden persoonsgebonden gegevens uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is voor het gebruik van het onlineaanbod. De onderstaande verklaring geeft u een overzicht van de wijze waarop wij deze bescherming garanderen en welk soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

 

01 Persoonsgebonden gegevens

 

Persoonsgebonden gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Informatie die niet direct of indirect kan worden gerelateerd aan uw identiteit zoals het aantal gebruikers van een website valt niet onder persoonsgebonden gegevens.

In het geval van myBUSCH-JAEGER zijn dat enerzijds gegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld, bijvoorbeeld registratiegegevens of contactgegevens. Afhankelijk van de gebruikte diensten kunnen ook andere gegevens worden verzameld, zoals bankgegevens en gegevens van de apparaten die aan uw gebruikersaccount zijn gekoppeld.

De persoonsgebonden gegevens die u in het kader van het onlineaanbod aan ons heeft meegedeeld gebruiken we uitsluitend voor dit doeleinde. We geven uw persoonsgebonden gegevens niet door aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk in toestemt of als wij op grond van een wettelijke, gerechtelijke of bestuurlijke beslissing hiertoe verplicht zijn. Gegevensverwerkende dienstverleners zijn geen derden als bedoeld in de vorige zin. Wij kiezen deze dienstverleners zorgvuldig uit en verplichten hen contractueel tot het treffen van de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor de naleving van de privacybescherming.

 

02 Juridische basis voor de verwerking

 

Tenzij anders vermeld, vindt de verwerking plaats

  • in het geval van het verkrijgen van toestemming overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. a DS-GVO
  • om een contract uit te voeren of om te reageren op vragen overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. b DS-GVO
  • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen op basis van artikel 6 par. 1 lit. c DS-GVO
  • om onze legitieme belangen te beschermen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DS-GVO

 

03 Gebruiksgegevens op het serviceplatform myBUSCH-JAEGER

 

Tijdens het gebruik worden gebeurtenissen geregistreerd, zoals welke gebruiker of welk apparaat wanneer en voor hoelang toegang tot het systeem had of welke diensten zijn gebruikt. Deze gegevens worden ook in de vorm van een geschiedenis aan u beschikbaar gesteld. De bewaartijd voor deze gebeurtenissen is drie maanden. Daarnaast gebruiken we u gegevens uitsluitend geanonimiseerd voor statische doeleinden.

 

04 Protocollering

 

Als u onze website in uw browser opent, geeft uw browser om technische reden automatisch gegevens door aan onze webservers. Het gaat hierbij onder andere om de datum en de tijd waarop u de website opent, de URL van de gelinkte website, opgeroepen bestand, volume van de verstuurde gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres. De gegevens worden voor statistieke doeleinden geëvalueerd en daarna weer gewist.

 

05 Cookies

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen. Onze internetpagina's maken op meerdere plekken gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Deze worden automatisch gewist als u onze website sluit. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Het is mogelijk om deze functie in uw browser uit te schakelen of zo in te stellen dat u per geval kunt bepalen of een cookie al dan niet wordt geaccepteerd. In dat geval dient u echter rekening te houden met beperkingen in de bedienbaarheid van onze website.

Opmerking over Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren door middel van uw gegevens. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren.

 

06 Externe links

 

Om u optimaal te informeren, vindt u op onze website links naar de websites van derden. Het gaat hierbij om websites van andere aanbieders. Op de inhoud hiervan kunnen wij geen enkele invloed uitoefenen. Voor deze inhoud is uitsluitend de betreffende aanbieder verantwoordelijk. Daarom geldt deze privacyverklaring niet voor de via de links gekoppelde websites van derden.

 

07 Uw rechten

 

U heeft op ieder moment recht op informatie over de opgeslagen gegevens die uw persoon betreffen. Dat geldt ook voor de herkomst van de gegevens en het doel waarvoor deze gegevens zijn opgeslagen. Onze functionaris voor privacybescherming geeft u informatie over de opgeslagen gegeven. Om deze informatie te verkrijgen die u zich te identificeren als de persoon waarover de informatie moet worden verstrekt of u dient te bewijzen dat u het recht heeft om informatie te ontvangen over een andere persoon.

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u ook het recht op

  • Correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens
  • Beperking van de verwerking
  • Bezwaar tegen de verwerking
  • Data overdraagbaarheid

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

08 Opslagduur en verwijdering

 

Uw persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens verwijderd zodra de hierboven beschreven doeleinden van opslag niet langer van toepassing zijn. Voorbij aan deze doelstelling kan opslag nog plaatsvinden, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In dit geval wordt de verwerking beperkt en worden de gegevens verwijderd na het wegvallen of naleving van de wettelijke verplichting.

 

09 Meer informatie

 

We hechten veel waarde aan uw vertrouwen. Daarom zijn we altijd bereid rekenschap af te leggen over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens. Mocht u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebben of als u op bepaalde punten meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u zich altijd wenden tot onze functionaris voor privacybescherming.

 

10 Wijziging van de privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring kan bijvoorbeeld op grond van wetswijzigingen of wijzigingen in de verwerking, worden gewijzigd. Daarom verzoeken we u deze pagina regelmatig door te lezen.

Stand 25-05-2018

 

11 Uw contactpersoon voor het onderwerp privacybescherming

 

ABB AG
Christian Ley
Group Data Protection Officer
ABB Deutschland
Kallstadter Str. 1
68309 Mannheim